Pagrindinis puslapis     Technologija     Garantija     Kainos     Klausimai     Uþsakymas  Ðiltos sienos – ðiltas namas! Sienø su oro tarpu ðiltinimas Danijos firmos thermo-lun technologija .:: Apie mus       Ámonë „Aginë” ásikûrë 1994 metais. Pagrindinë ámonës veikla – pastatø ðiltinimas, uþpildant sienø oro tarpus termoizoliacinëmis putomis. „Aginë” pirmoji Lietuvoje pradëjo naudoti Danijos firmos thermo-lun sienø ðiltinimo technologijà bei medþiagas. Ðia technologija pirmieji namai buvo apðiltinti Vakarø Lietuvoje 1994 metais. Per 15 veiklos metø ámonë ágijo didelæ darbo patirtá ðiltinimo srityje. Ávairiuose Lietuvos regionuose yra apðiltinta ðimtai pastatø. Didþiausià dalá sudaro privatûs gyvenamieji namai. Taip pat nemaþai yra apðiltinta sodo nameliø, administraciniø, gamybiniø ir þemës ûkio pastatø. Ðiltinimo darbus atliekame visoje Lietuvoje Konsultacijos. Nuolaidos. Garantijos Ganyklø g. 18, Palanga Tel./faks. (8-460) 4 94 00 mob. (8-698) 3 95 28 www.agine.lt info@agine.lt   © Aginë, 2009 […]
Tinklalapio nuorodos:     www.agine.lt   www.top100.lt